Intern representation

Fråga: Jag skall bokföra en del kreditkortskvitton. Vilka beloppsgränser är det som gäller för extern och intern representation och på vilka konton bokför man det? Svar: Numera är avdraget för både extern och intern representation högst kr per person och tillfälle (exklusive moms).

När representationen avser andra. Det gäller i samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och liknande förtäring i samband med representation.

Det som fortfarande går att göra avdrag för är ingående moms för måltider i samband med representation (numera samma belopp oavsett om det är intern eller extern representation ). Ditt bolag måste bedriva momspliktig verksamhet, annars bokför du allt som icke-avdragsgill kostnad. Upp till en kostnad av 3kr exklusive . Utgifter för mat vid personalrepresentation eller intern representation är under vissa förutsättningar skattefria förmåner för anställda och uppdragstagare när det gäller möten, kurser, konferenser och personalfester. De nya reglerna innebär två förändringar: Möjligheten till inkomstskatteavdrag för lunch, middag, supé och liknande (kronor) försvinner.

Underlaget för momsavdrag vid intern representation höjs från 2kronor till . Intern representation är när du bjuder företagets anställda.

Det kan vara att du ordnar personalfester, konferens eller kick-off. En konferens ska ha ett program som omfattar minst timmar per dag för att vara avdragsgill. All representation ska emellertid utövas återhållsamt, med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet. Samma belopp som gäller för . Detta gäller både tidpunkten och platsen för representationen samt deltagande personer. Ofta återkommande extern representation.

Representation får inte vara lyxbetonad. Istället införs en utökad avdragsrätt för moms på representationskostnader för måltider eller liknande förtäring. Med måltid och enklare förtäring avses i detta avseende allt som är ät- eller drickbart. Någon åtskillnad görs inte mellan intern och extern representation. Arbetslunch” är måltid med anställd som inte är representation, är alltid föremål för förmånsbeskattning.

Skatteverket påpekar i ställningstagandet . Intern konferens, förmånsbeskattning om särskilda krav ej uppfylls, se ovan eller webb. Extern konferens då anställda åker på en . Uppskattningen brukar ta formen av gemensamma restaurangbesök eller evenemang, ibland i kombination med presentartiklar.

Man skiljer mellan det vanligare extern representation mellan organisationer, och intern representation. Gåvor till anställda 14. Beräkning av moms vid middag 14. När ska hela belopp för representation eller gåvor kostnadsföras? Hantering av löneavdrag . Jubileer och invigningar är lite speciella former av representation som främst görs i marknadsföringssyfte och som berör alla företagets intressenter, t ex personal, kunder och leverantörer men även t ex representanter för mass- media.

Personalvård är intern representation. Omfattande och ofta förekommande intern. Syftet med intern representation är att vara en personalfrämjande åtgärd.