Perkloretylen cancer

Perkloretylen är ett giftigt ämne som påverkar nervsystemet, levern och njurarna. I djurförsök har det visat sig ge bland annat lever- och livmoderhalscancer. FN:s och Världshälsoorganisationens, WHO:s, samarbetsorganisation International Agency for Research on Cancer (IARC) gör bedömningen att . Lösningsmedlen trikloretylen och perkloretylen kan sannolikt orsaka cancer hos människor.

Det konstaterar det internationella cancerforskningsinstitutet IARC och omvärderar därmed sin syn på ämnens farlighet. Fram till nu har IARC ( International Agency for Research on Cancer ) ansett att det bara finns .

Vid kemtvätt används nämligen ett klororganiskt lösningsmedel som heter perkloretylen. För att göra saken än värre är det enligt Världshälsoorganisationen ( WHO:s) organ för cancerforskning International Agency for Research on Cancer. Vissa produkter vi använder under våra liv har varit kända för att orsaka cancer.

Ett exempel är kemtvätt kemiska , många kemtvättar använder fortfarande en kemikalie som heter PERC ( perkloretylen ) , visat sig orsaka njur-och leverskador och cancer hos djur upprepade gånger exponeras via inandning. Koc fördelnings koefficient organiskt kol. RfC lågriskvärde inandning. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.

Karcinogena ämnen kan tänkas orsaka cancer på två olika sätt.

Antingen är ämnet DNA-skadande och detta ger upphov till cancern. Denna typ kallas genotoxisk karcinogen. En epigenetisk karcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer. Detta genom exempelvis . Det cancerframkallande ämnet perkloretylen har hittats i små mängder i dricksvattnet i Floda och Tollered.

Sen är det antagligen större risk att vi får cancer av att prata i mobiltelefoner, röka, alkohol mm. Låggradigt giftig vätska (organisk). Sammanställning över klorerade lösningsmedel som använts i Sverige.

De amerikanska och europeiska miljöskyddsmyndigheterna, EPA och ECB, gör liknande bedömningar. Produktnamn: PERKLORETYLEN MD. MISSTÄNKS KUNNA GE CANCER. GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA. LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning med förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. Det misstänker SGU, Statens geologiska undersökning, som i tre veckor ska sondera marken för att se hur mycket perkloretylen , PCE, som finns kvar. Den stora spridningen av rena perkloretylen rinner i skikt i marken, säger Gustav Sundén, projektledare vid SGU.

Där finns det insprängt sandlager och i dem rinner perkloretylen , som är tyngre än vatten. Flera ämnen kan vara cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer.

Hälsoproblem som kan uppkomma vid användning är t. Den främsta är att man slipper använda perkloretylen. Förra året använde svenska kemtvätterier nästan 2ton av det klorerade lösningsmedlet, enligt Kemikalieinspektionen. Europa bara användas i slutna anläggningar.

Perc är en förorening som finns kvar i naturen och har ansetts vara en kontaminant. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Misstänks kunna orsaka cancer.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande .