Städning i vårdlokaler

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal. Det är ett samlat sakundelag beträffande . Kunskaperna om hur och varför städning ska utföras är ofta bristfälliga och litteraturen är motsägelse- full. Vårdrelaterade infektioner är ett stort problemområde när det gäller patientsäkerhet. God städning är viktig för att minska mängden mikroorganismer i miljön och kan indirekt leda till färre infektioner genom att förebygga smittspridning.

Välstädade vårdlokaler ger också ett gott intryck och ökar trivseln för både patient och personal. I landstinget finns en städpolicy sedan många år, byggd på . Varje vårdgivare har enligt avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvar för sin städning av vårdlokaler. Vårdgivaren ska säkerställa att de tillämpar lagar, förordningar och riktlinjer för smittskydd och vårdhygien.

Städning av vårdlokaler upphandlas lokalt för varje vårdgivare som ansvarar för att . Rengörare Näslund städar både ditt hem och din arbetsplats. Omsorgsfullt och miljövänligt. Vi har års erfarenhet av städning av arbetsplatser, kontor, vårdlokaler mm. Nu erbjuder vi även hemstädning.

Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Att vårdlokaler upplevs som rena bidrar till ett positivt helhetsintryck och medverkar till god vård- och arbetsmiljö . PwC har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av styrning av städning i vårdlokaler. Granskningen har avgränsats till fyra vårdavdelningar med vård dygnet runt sju dagar i veckan. Genomgång har gjorts av relevant doku- mentation (avsnitt ). Drygt intervjuer har genomförts . Syftet med denna riktlinje och tillhörande rutiner är att varje verksamhet ska: ▫ klargöra vårdpersonalens ansvar för städning i vårdlokaler.

Syftet med rutinen är att tydliggöra vårdpersonalens ansvar för städning i vårdlokaler och ha rutiner så att risk för överföring av smitta minskas inom all primärvårdsverksamhet. Vår revisionella bedömning är att granskningsresultatet visar att det sker en tillfredsställande styrning och uppföljning av städning i vårdlokaler. Eftersom granskningsområdet är en central del i landstingets verksamhet bör landstingsstyrelsen säkerställa att rutiner för återkoppling till styrelsen upprättas. Vårdlokalerna delas in i fyra hygienklasser utifrån användningsområden.

Patientnära utrymmen som behandlingsrum och toaletter kräver bättre hygienåtgärder än till . Västerbottens läns landsting har beskrivit målsättning och riktlinjer för städning i dokument ”Riktlinjer för städning inom VLL”. I riktlinjerna beskrivs huvudsakligen städpersonalens städansvar. Läs avsnittet Städning i Vårdhandboken. Komplettera Vårdhandbokens instruktion om städning i vårdlokaler. Genom att ha välstädade vårdlokaler upplevs lokalerna som rena och säkra vilket bidrar till ett allmänt positivt helhetsintryck och medverkar till en god vård- och arbetsmiljö.

En fullgod städning minskar dessutom slitage på lokaler och inventarier. Vårdpersonalen ansvarar för att städning och rengöring av patientnära . Personalen får många gånger inte heller den utbildning som de behöver och ansvarsfördelningen är ofta otydlig. Handläggarstödet ska underlätta för miljökontoren att utöva en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler.

Avser att vara vägledande för vårdgivarens kvalitetssystem avseende städning. Städning i vårdlokaler – vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal (SIV) En rapport som behandlar städning i vårdlokaler.