Tröd säkerhetsdatablad

T – Röd används som rengöringsmedel för fönster, speglar, tv-rutan, toalett, badkar, som lösningsmedel för vissa färger och fläckar samt som frostskydd i VVS-system. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. Klassificering av ämnet eller blandningen. Produkten är klassificerad . NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET.

Godkänt för Laboratorieanvändning.

Ersätter utgåva daterad. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användning som det avråds från. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

SDS i överensstämmelse med. Etylacetat har en kokpunkt som ligger mycket nära etanolens och är därför också svår att separera. Exempel på varumärken är T – Röd , Petrorö Starta och . Rödsprit är en brandfarlig vara av klass 1. Utsläpp tas lämpligen upp med t ex vermikulit, torr sand eller annat inert material för kemikalieutsläpp.

TV-rutor, sanitetsgods m. Här kan du hitta datablad med säkerhetsrelaterad information. OKQRöd Etanol kan även användas som bränsle till spritkök. Blandningstabell frostskydd. Ej tillämpligt p) Självantändningstemperatur.

C q) Sönderfallstemperatur. Säkerhetsdatablad för Etanol , denaturerad. Kan med fördel även användas som rengöringsmedel till fönster, speglar, fläckborttagning, kakel, sanitetsporslin m m. Nerladdat säkerhetsdatablad. Bränsle för spritkök etc.

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i . T – Röd Ett all-roundmedel som förutom rengöring av fläckar från gummiklackar, rengöring av fönster m. Mercalin RS är en mångsidig märkspray för utsättning, märkning och geodesi vid väg, hus- och tunnelbyggen, gruvdrift, schaktning m. Den integrerade hatten tillsammans med 3grader ventilen gör användningen enkel. RS fäster på de flesta underlag, även fuktiga som t. Mindre mängd spill sugs lämpligen upp med t.

S- Undvik utsläpp till miljön. T – Röd är ett medel som har många olika användningsområden.