Lönesättande chef

Individuell lönesättning förutsätter närhet till den som ska lönesättas. Som lönesättande chef behöver du kunskap om personens kompetens, ambitioner och förmåga. Det är du och din medarbetare som diskuterar krav och förväntningar, gör gemensamma åtaganden och följer upp resultaten. Att du som chef då också har . Gruvar du dig inför lönesamtal och lönesättning?

Det svåraste med att sätta lön är att hitta den där ultimata balansen mellan nöjd medarbetare och nöjd arbetsgivare”, säger Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Försäkringskassan. Anmäl dig här till Chefs seminarium. För att kunna genomföra lönesättande samtal ska du tidigare ha haft ett utvecklingssamtal med din anställde. Inte förrän du har gått utbildningen är det meningen att du ska . Lön kan vara är en stark drivkraft för prestation och professionell utveckling.

Rätt använt fungerar det som ett viktigt styrmedel för chefer. För att det ska fungera behöver chefen rätt stö kunskaper och förutsättningar. Därför har vi tagit fram en guide för dig som ska sätta lön. Flera studiervisar att män och kvinnor har olika förväntningar på lön och att män ofta har en mer proaktiv förhand lingsstrategi. Australia and South Africa also pretty much base their English in UK English, yes.

Det är den lönesättande chefen som ska försvara och genomföra arbetsgivarens lönepolitik. Det är ett svårt och krävande jobb som fordrar stöd. Akademikerförbundet SSR tecknade förra veckan ett nytt löne- och villkorsavtal för tjänstemän i kommuner och landsting. För dig som chef innebär det nya avtalet att din roll som arbetsgivarrepresentant i lönebildningsprocessen blir tydligare. Din lönesättande roll inom den lokala lönebildingen har förstärkts och reglerna för . Vid Göteborgs universitet tillämpas en modell där du träffar din lönesättande chef i två samtal.

Vid det första samtalet diskuterar ni ditt bidrag till verksamheten och dess mål. Din och chefens bild av ditt arbete ska stämma överens. Vid det andra samtalet ska ni komma överens om ny lön. Under detta samtal ska du framföra . I bilaga (Rutin för medarbetarsamtal) till dokumentet Lönepolitik vid Högskolan i Borås (Dnr 616-. 14) ges en övergripande beskrivning om vilka typer av formella medarbetarsamtal som ska genomföras mellan chef.

Det lönesättande samtalet. Information om lönesättande samtal till dig som är lönesättande chef g g. Om du nyligen har blivit medlem i en facklig organisation eller bytt facklig tillhörighet så är det viktigt att du informerar din lönesättande chef och ditt nya fackförbund . SJÖSLAGET OM LIKA LÖNER. Omodernt, tycker arbetsgivaren. Sjöbefälet Mikael Stein rusar förbi och uppför trapporna till bryggan med sin svarta ryggsäck. SeminariuStärk din roll som lönesättande chef.

Nu ges tre lönebildningsseminarier inför kommande löneöversyn. Syftet är att stärka dig i rollen som lönesättande chef , så att du kan agera enligt medarbetarpolicyn. Vid seminariet får du kunskap och verktyg för . Beräknad längd omkring timme.

Lönesamtal ska också, på lämpligt sätt, hållas med föräldralediga. Lönesättande chef kallar till lönesamtalet. Lönesamtalet dokumenteras på lämpligt sätt och samtalet avslutas med att chef och medarbetaren skriver på en överenskommelse om ny lön. Om överenskommelsen inte träffas . Aktiviteter som lönesättande chef ansvarar för.

Avstämningsprotokoll skrivs. Nedan följer de aktiviteter som lönesättande chef ansvarar för och ska genomföra i samband med löneöversynsprocessen. Som DIK-medlem har du rätt till dialog med lönesättande chef om din lön, dina arbetsuppgifter och din utveckling på arbetsplatsen.

Både lönesamtal och utvecklingssamtal ska hållas kontinuerligt och minst en gång om året. Att ha båda samtalen vid samma tillfälle är inte en bra idé, eftersom det är många frågor som ska . Syftet med samtalet är att du och din chef ska komma överens om din nya lön. Du ger din chef argument för en löneökning som baseras på utvecklingen av ditt arbetsinnehåll.

Och tillsammans gör ni en gemensam be- dömning av marknadslönen.