Maxtaxa hemtjänst 2016

Du betalar en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare (kommunens hemtjänst , ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen) du. Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Maxtaxans belopp är indexreglerat och. När du beviljas hemtjänst får du en inkomstförfrågan.

Höjning av avgiftstak ( maxtaxa ) för hemtjänst , dagverksamhet, korttidsboende samt vård- och omsorgsboende.

Om du inte har insatser i sådan omfattning att du når maxtaxan påverkas du inte av förändringen. Om du har insatser i sådan omfattning att du når avgiftstaket men saknar ekonomiskt utrymme . I beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras som en ändring i socialtjänstlagen. Den enskildes avgifter får: för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som . Avgiftsberäkning per månad. Individuell beräkning sker.

Mer än timmar hemtjänst per månad. Din kostnad för hemtjänst beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift. Vid insatser upp till sex timmar betalar du enligt timtaxa eller enligt avgiftsutrymme. Schablonbeloppet ska täcka utgifter för normala levnadskostnader som t ex mat, mediciner, telefon, kläder mm. Beloppet är nationellt och fastställs årligen efter konsumentverkets beräkningar.

Högkostnadsskydd – maxtaxa. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina . Du kan aldrig betala mer i omvårdnadsavgift för Dina insatser än Ditt avgiftsutrymme. Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, hemsjukvår trygghetstelefon samt. Vad du ska betala för äldre– och handikappomsorg beror på hur mycket du har i inkomst samt årets prisbasbelopp som fastslås av regeringen. Första gången du får hemtjänst , hemsjukvår trygghetslarm.

I maxtaxan ingår inte mat och hyra. Vad innebär högkostnadsskydden? I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa ) för hemtjänst , dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala från och med juli.

Här förklarar vi vad de innebär. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S) var först upp i talarstolen. Han lade fram det som om Eslövs kommun inte hade något val än att höja taxan med 2kronor per månad för cirka 4personer som utnyttjar den kommunala hemtjänsten.

Det gäller alla avgifter tillsammans:.